01 02 03
STAVBA ROKA 2016 PDF Print E-mail
There are no translations available.

stavba roka - hlasuj VYHLÁSENIE 22. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2016“

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o.
 

v y h l a s u j ú 22. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2016.
Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Kliknutím na logo, môžete zo stránky www.stavbaroka.eu/stavba-roka-2016a hlasovať i vy.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby - (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov. Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2015 do 31. októbra 2016.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách - podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

Podrobnejšie v priloženom dokumente:
Vyhlasenie-22-rocnika-Stavba-Roka.pdf

 

 

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Login Form