01 02 03
Realizácia cieľov mestskej parkovacej politiky PDF Print E-mail
Written by Ing. Igor Dula, CSc.   
Thursday, 21 October 2010 13:39
There are no translations available.

1. ZÁKLADNÉ PODMIENKY

Ciele a zásady postupov realizácie Mestskej parkovacej politiky sú uvedené v materiáli Slovenskej parkovacej asociácie, vydanom v novembri 2008 pod názvom „Mestská parkovacia politika“ – ciele a podmienky riešenia.

Dôležitosť a obsah vypracovania dokumentu o cieľoch a riešeniach parkovacieho problému je zvýraznený nielen technickými smernicami Európskej parkovacej asociácie a „Zelenou knihou“ Európskou komisie KOM (2007) 551, ale aj materiálom Európskeho parlamentu (Akčný plán mestskej mobility) z marca 2009.

Základným kameňom celej koncepčnej a koordinačnej činnosti mesta a jeho orgánov je zabezpečenie funkčnosti a atraktivity mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov v súčasnosti, ale aj v blízkej a ďalšej budúcnosti.

Z pohľadu komplexnosti riešenia so zreteľom na požadovanú mobilitu mesta musia byť zabezpečené potrebné priestory pre:

 • obslužnú automobilovú dopravu
 • statickú dopravu ( parkovanie, odstavovanie, garážovanie )
 • hromadnú dopravu osôb
 • chodcov a cyklistov


Ak nie je dostatok priestoru pre ktorúkoľvek z uvedených funkcií, najmä pre parkovanie a odstavovanie, obslužnosť i funkčnosť mesta je iluzórna. Zabezpečenie funkčnosti mesta je podmienené adekvátnym riešením aj dopravnej obslužnosti všetkých účastníkov premávky.

Z toho plynie že:

Parkovacia politika je súbor opatrení riešiacich optimálne využitie priestoru pre statickú dopravu, avšak v súlade s potrebami všetkých užívateľov tohto priestoru.

Preto cieľom parkovacej politiky je zabezpečenie potrieb statickej dopravy /parkovania a garážovania/. Realizáciou cieľov Mestskej parkovacej politiky (MPP) máme dosiahnuť:

 • Zlepšenie parkovacích podmienok zavedením celoplošnej regulácie /uličného a mimouličného/ parkovania
 • Zlepšenie dopravnej obsluhy znížením objemu neželanej automobilovej dopravy
 • Humanizáciu uličných a mimouličných priestorov
 • Efektívne využitie disponibilných priestorov

 

Vypracovanie MPP je podmienené analýzou dostatočných a objektívnych podkladov o súčasnom vývoji mesta ( z ktorého vyplývajú aj nároky na dopravu )!

Potrebné podklady a ich analýza sú uvedené v predmetnom materiáli SPA v časti: „Rozsah podkladov a opatrení pre vypracovanie návrhu mestskej parkovacej politiky“( str. 15-18 ).

 

2. REALIZAČNÝ PROCES

Na základe schválenej Mestskej parkovacej politiky je možné prikročiť k postupnej realizácii jej cieľov. Základom systematického postupu realizácie je vytvorenie podmienok a štruktúr pre kvalifikované riadenie procesu realizácie.

So zreteľom na rozsah a zložitosť problematiky riešenia parkovania a odstavovania vozidiel je potrebné zriadiť odborný tím, ktorý je schopný koordinovať (a riadiť) všetky úkony súvisiace s technickými, správnymi, organizačnými, regulačnými, legislatívnymi a finančnými opatreniami realizácie MPP.

V realizačnom procese jednotlivých etáp dosahovania cieľov MPP sú bezpodmienečne potrebné tieto opatrenia:

 • vypracovanie projektu organizácie a riadenia dopravy v súlade s aktuálnou
 • dopravnou situáciou mesta a podmienkami MPP
 • vyhotovenie adekvátnej dokumentácie potrebných stavebných úprav a súvisiacich
 • technických zariadení so zreteľom na špecifiká priestoru: polyfunkčného, obytného, centrálneho a.p.
 • výber hlavného operátora so zreteľom na možnosť dlhodobého rozvoja partnerstva
 • stanovenie súvisiaceho finančného plánu v rozpočte mesta
 • definovanie rozvoja koordinácie uličného a mimouličného parkovania s opatreniami
 • všetkých užívateľov priestoru
 • zabezpečenie efektívnosti realizácie cieľov MPP vrátane potrebného rozsahu služieb

 

Zabezpečenie organizačných a technicko - stavebných opatrení pre realizáciu Cieľov MPP je účelné riešiť koordinovane s podmienkami regulácie parkovania právnickým subjektom schopným investične, organizačne a dlhodobo spolupracovať s mestom.

Regulácia a prevádzkovanie parkovacích zariadení a služieb. Tento proces musí zosúladiť podmienky:

 • technické ( zariadenia a objekty, vozidlá údržby a kontroly, prevádzkové priestory )
 • organizačné ( spôsoby výberu parkovného a kontroly )
 • personálne ( prevádzky, administratívy, údržby )
 • finančné ( zriaďovacie, prevádzkové náklady, príjmy a výdavky, zákon o cenách,atď.)
 • legislatívne (zákon č. 8/2009, zákon o obecnej polícii, vymožiteľnosť práva, a.p.)
 • spolupráce ( so zadávateľom, mestom, partnermi, atď.)


V rámci podmienok spolupráce so zadávateľom (mestom) treba určiť (dohodnúť) aj vykonávateľa ďalších závažných úloh:

 • analýza realizovaných opatrení v smere dosiahnuteľnosti cieľov MPP
 • zabezpečenie potrebných úprav vyplývajúcich z vývoja dopravnej situácie
 • iniciovania aktualizácie opatrení a úloh pre dosiahnutie cieľov MPP /rozsah regulovaného priestoru, resp. spôsobu realizácie/
 • vytvárania komplexnej súčinnosti partnerov pri zabezpečovaní mestskej mobility ( územnoplánovacie a dopravnoplánovacie dokumentácie, dopravná politika mesta a jeho aglomerácie, a. pod.)


Na základe cieľov stanovených MPP a uvedených podmienok efektívnej realizácie opatrení a regulácie dopravy ( a parkovania) musí mesto rozhodnúť o spôsobe a postupoch ich zabezpečenia.


3. POSTUP ZABEZPEČENIA RIEŠENIA PARKOVANIA V MESTE /OBCI/ :

 • zriadenie pracovnej skupiny /zadanie cieľov a prerokovanie MPP /
 • výber / zriadenie / subjektu povereného zabezpečovaním spracovania MPP a  koordináciou priebežných opatrení realizačného procesu
 • schválenie MPP v orgánoch mesta
 • výber /zriadenie/ subjektu na prevádzkovanie parkovacích zariadení a služieb