01 02 03
General Assembly SZSI - press release Print E-mail

SZSi logo „On 13.02.2013 was held the General Assembly the Slovak Association of Civil Engineers.“

  • Slovak Association of Civil Engineers
  • Mýtna 29, 811 07 Bratislava, Slovakia
  • www.szsi-sk.sk

press release, 15-02-2013

On 13.02.2013 was held the General Assembly the Slovak Association of Civil Engineers. The oldest professional organization of engineers engaged in construction evaluated their previous activities since the last General Assembly in 2008. The Association wants to continue to be active as a professional union of top experts led by the new Board. At the first meeting of the Presidium SZSI was elected new president Dipl. Ing. Juraj Nagy, PhD.

 
COS-D SZSI Správa o činnosti za r. 2000 - 2008 Print E-mail
Written by Ing. Anna Kollárova   
Wednesday, 12 January 2011 13:39
There are no translations available.

„Celoštátna odborná skupina Doprava napĺňajúc svoje poslanie v zmysle stanov SZSI pokračovala nepretržite vo svojej činnosti, tak ako tomu bolo od jej založenia v r.1991. Jej aktivity boli zamerané na aktuálne problémy ďalšieho rozvoja dopravy, z hľadiska teoretického, koncepčného, legislatívneho, normotvorného, ekologického atď.“

...

AKCIE

Keďže ich menovitý zoznam by bol veľmi rozsiahly, pre informáciu uvádzame iba niektoré akcie:

R.2000: Prezentácia činnosti SZSI na svetovom kongrese Velo City v Amsterdame s odborným príspevkom a posterom prezentujúcim SR, Medzinárodná konferencia Okružné križovatky a Cyklistická doprava, Moravany

R.2001: Klubové stretnutia a seminár venovaný revízii „STN 736102 Projektovanie križovatiek na PK na tvorbe a posudzovaní ktorej sa aktívne podieľali aj niektorí členovia COS,

R.2002: Stretnutie odborníkov na tému „50 ročný vývoj dopravy v Bratislave - dopravno inžinierska analýza dôsledkov“, klubové stretnutia zamerané na UPN a stavebný zákon

R.2003: X. medzinárodný seminár „Rozvoj dopravy v XX. st. a jej vplyv na urbanizované územie, klubové stretnutia na aktuálne témy, najmä nehodovosť a ekológiu v doprave

R. 2004 - 2005: Tvorba a pripomienkovanie STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a viaceré a semináre a klubové stretnutia zamerané na túto problematiku

R.2005: Semináre k aplikácii TP Okružné križovatky v Trnave a v B. Bystrici

R.2006: Medzinárodné sympózium „Človek v meste, seminár „Komentár k STN 736110 na vypracovaní a posudzovaní ktorého sa podieľali tiež členovia COS

R.2007: Medzinárodné sympózium „Automobil v meste

R.2007 - 2008: Spracovanie návrhu revízie časti STN 736101 Projektovanie ciest a diaľnic na základe priamej objednávky pre SZSI, jej prejednávanie a zapracovávanie pripomienok členmi COS

R. 2008: Seminár pre príslušníkov PZ MV SR a projektantov v Bratislave (lokalizovaný na oblasť záp. Slovenska), s pokračovaním po dohode s Prezídiom PZ v B. Bystrici, Košiciach, príp. Žiline a Prešove, zameraný na zvýšenie odbornosti a spoluprácu v oblasti BCP. Príprava medzinárodného sympózia „Hromadná doprava v meste, ktorý sa presúvala r. 2009

Medzi ďalšie činnosti COS D ( spracované, publikované, lektorované, a pod. odsúhlasené s vedomím vedenia a pod hlavičkou SZSI) možno zaradiť:

  • odborné články a príspevky do rôznych časopisov a na odborné podujatia u nás i v zahraničí,
  • vypracované posudky, pripomienky, vyjadrenia, stanoviská a rôzne návrhy,
  • aktívna účasť na podujatiach poriadaných spriatelenými organizáciami (napr. K. Vary) poskytovanie odbornej poradenskej služby nielen členom SZSI, SKSI, SAS, štátnym a samosprávnym orgánom a ďalším, s ktorými má SZSI dohody o spolupráci ale aj rôznym inštitúciám i jednotlivcom (ochranárom, TV, redaktorom rozhlasu a pod.).

Pri tvorbe plánov podujatí (predkladaných na schválenie Prezídiu a SR) v jednotlivých rokoch sa vychádzalo z podnetov členov, medzinárodných a vnútroštátnych dohovorov a kontaktov s uznávanými domácimi a zahraničnými odborníkmi s cieľom zvýšiť informovanosť a odbornosť nielen členov COS - D, ale aj vzbudiť záujem o činnosť SZSI a zainteresovať príslušných pracovníkov štátnej správy a najmä samospráv do týchto akcií.

Účasť na poriadaných seminároch, kolokviách, konferenciách či len odborných klubových stretnutiach COS (zprvu pravidelnejších, mesačných, pozdejšie z rôznych dôvodov nepravidelných a zvolávaných mimo „veľkých plánovaných akcií pre vyjadrenia k zákonom, normám, alebo i ku konkrétnej problematike riešenia dopravy v území) možno hodnotiť za celé uplynulé obdobie pozitívne, čo dokladujú nielen prezenčné listiny a zoznamy účastníkov každého podujatia, ale aj určité finančné prínosy niektorých akcií, napriek tomu, že pritom bola maximálna snaha o minimalizáciu príp. vložného a mnohé činnosti sa realizovali ako dobrovoľné aktivity časti členov COS.

Aj pri tejto príležitosti treba osobitne vyzdvihnúť nedocenené mimoriadne zásluhy a prínosy pani prof. Viery Medelskej.

Bez nej a jej nevyčerpateľnej energie, obrovskej odbornej erudovanosti, ochoty poradiť a tiež bez jej zahraničných kontaktov na európske a svetové kapacity, na školy a organizácie sa nám bude veľmi ťažko pokračovať v činnostiach, ktoré pred nami vytyčovala.

Napriek vyššie uvedeným pozitívam v činnosti COS D sa dlhodobo a trvalo prejavuje úbytok členstva v SZSI, najmä jeho aktívnych členov z radov vekovo mladších inžinierov. na našej práci a najmä pri realizácii seminárov sa nezriedka podieľajú kolegovia z praxe, ktorí nie sú v SZSI organizovaní a bez ich spolupráce by takéto aktivity nemali ani dosah a ani pozitívnu odozvu, akú zatiaľ v odbornej verejnosti majú. Treba vytvárať lepší priamy kontakt COS na pobočky a naopak,

Chýbajú aktualizované zoznamy, odborné zameranie a adresár členov z jednotlivých pobočiek, zvlášť pri organizovaní odborných podujatí a požadovaných rôznych vyjadreniach veľmi potrebný.

Spolupráca COS-D so SKSI, najmä pričinením jej predstavenstva sa naďalej sľubne vyvíja, vďaka za zapožičiavanie klubových miestností pre naše podujatia v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici. Keďže väčšina členov je tiež členmi Komory, naše podujatia sme vždy chápali ako spoločné a teda aj napr. v ich záhlaví sa uvádza ako spolu usporiadateľ SKSI. na prevažnej väčšine našich podujatí sa tak zúčastňujú priamo aj jej predstavitelia. Podobne plodná spolupráca je aj s ČSSI a ČKSI, zintenzívniť je ju možné cez profesné podujatia (naša účasť na ktorých bola v minulosti podmienená najmä financiami).

Za našu hlavnú úlohu pre najbližšie obdobie považujeme pokračovanie v už rozbehnutých prípravách medzinárodného sympózia, čo bude o to ťažšie, že nám nebude naň poskytnutý grant V4.

Sľubne sa vyvíjajúcu spoluprácu s Prezídiom PZ MV SR chceme prehĺbiť a zintenzívniť. pre lepšiu informovanosť členov považujeme za prospešné realizovať aspoň 2x za rok klubové odborné stretnutie členov (a sympatizantov) formou 2-3 hod. diskusie na aktuálnu tému navrhnutú členmi príslušnej pobočky nielen v Bratislave, ale aj inde - to bude záležať na ich aktivite.

 

Záver

Chceli by sme vytvárať ešte väčšie možnosti pre stretávanie sa, vyjadrovanie k pálčivým problémom dopravy v konkrétnych mestách, pre výmenu názorov, skúseností a nových poznatkov. Napriek nedostatku času, či príp. finančným obmedzeniam. Sme súčasťou nezávislej stavovskej organizácie, jednej z najstarších na Slovensku, ktorú môže zrušiť jedine nečinnosť jej členov. V tom by aj v budúcnosti mala byť naša opora a povzbudenie do ďalšej práce.

Ako podklad pre Valné zhromaždenie SZSI vypracovala Anna Kollárova, predseda COS-D.


Anna Kollárova, predseda COS-D

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 2 of 7

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Login FormWho's Online

We have 6 guests online